Jednym z obszarów aktywności firmy jest przybliżenie i zaproponowanie szerokiej rzeszy odbiorcom, ciekawych rozwiązań użytkowych, opartych na najnowszej technologii sterowników i oprogramowania.

Głównymi zaletami
proponowanych przez nas sterowników są: uniwersalność funkcji, innowacyjność rozwiązań, bardzo małe rozmiary, wysokosprawne układy zasilania bateryjnego z możliwością przejścia na alternatywne źródła energii np. słonecznej, bezprzewodowa komunikacja w dedykowanym paśmie ISM, transmisja i retransmisja danych, umiarkowana cena.


Oferta ta skierowana jest do wszystkich użytkowników obiektów przemysłowych, usługowych czy mieszkalnych, posiadających określoną infrastrukturę techniczną, a chcących ją lepiej wykorzystać, zoptymalizować, wprowadzić do niej nowe funkcje czy też nową jakość. Do tych wszystkich, którzy wiedzą, bądź przeczuwają, że mogą monitorować i zarządzać wszystkimi mediami, a nie posiadali dotąd odpowiednich narzędzi bądź środków. Do tych, którzy potrzebują niekonwencjonalnych narzędzia dozoru i niestandardowych informacji o naruszaniu ich tajemnic, do tych w końcu, którzy oczekują od „nowoczesnej techniki” więcej pożytku dla siebie i dla otoczenia.

Możliwe obszary zastosowań:

- Systemy obserwacyjno alarmowe:

Wersje funkcjonalne:

  • System monitorowania trakcji elektrycznej.
  • System monitorowania ogrodzenia (przewodowy, bezprzewodowy, geosejsmiczny).
  • System wykrywania osób (intruzów lub ekip serwisowych) w studzienkach i kanałach telekomunikacyjnych.
  • System monitorowania i wykrywania kradzieży napowietrznych kabli linii wysokiego napięcia.
  • System monitorowania czasu pracy maszyn budowlanych i ich ochrony podczas parkowania.
  • System monitorowania poziomu wody gruntowej i jej zanieczyszczenia węglopochodnymi
  • System monitorowania i ochrony obszarów o szczególnym znaczeniu.
- Adaptacyjny system sterowania oświetleniem ulicznym:

System umożliwia dostosowanie intensywności oświetlenia ulicznego do aktualnych warunków i potrzeb, dostosowywanie jasności lamp do poziomu natężenia ruchu, regulację intensywności świecenia popularnych źródeł światła (zwłaszcza sodowych) z równoczesną poprawą współczynnika mocy, centralizację sterowania na poziomie miasta czy gminy, nadzór stanu technicznego oświetlenia, wykrywanie prób otwarcia szafek sterujących, pomiar natężenia ruchu. Możliwe jest również rozszerzenie zakresu funkcji o bezprzewodowy dostęp do internetu dla budynków pasa przydrogowego.

- System monitoringu ruchu samochodów na danym obszarze:

Generalnie system przeznaczony dla zakładów przemysłowych, służb komunalnych, mundurowych i innych. dla których istotną sprawą jest informacja, gdzie konkretnie znajduje się monitorowany obiekt, czy znajduje się na wytyczonej dla niego trasie, jaka była jego faktyczna trasa, gdzie i jak długo się zatrzymywał, itp.
• podsystem monitoringu drogi przejazdowej.

- System wspomagania podejmowania decyzji:

Elementy tworzące system:

W skład elementów systemu wchodzą:

sterowniki, bezprzewodowe i/ lub przewodowe, współpracujące ze sobą czujniki, centralki. Ważnym elementem wymienionych systemów jest aplikacja serwera. Dane te mogą być rzeczywistymi zmiennymi lub rozkazami / funkcjami wykonującymi specyficzne akcje. Serwer, który udostępnia dane w postaci plików XML. Wysłanie danych do serwera realizowane jest za pomocą metod GET/POST protokołu http. Zadaniem serwera jest również gromadzenie nadchodzących danych w systemie zarządzania bazą danych (DBMS).

Kolejnym elementem systemów są klienci systemu. Klientami są zarówno sterowniki umożliwiające komunikację z siecią (sieciami) czujników, jak i oprogramowanie umożliwiające wizualizację danych na ekranie komputera. Wizualizacja danych w systemach zrealizowana jest w oparciu o strony HTML i język JavaScript. Wizualizacja zrealizowana jest w technice AJAX (Asynchronous JavaScript and XML). Dzięki możliwa jest płynna interakcja programu wizualizacji z użytkownikiem, zachowując jednocześnie dużą przenośność i zgodność z otwartymi standardami .

Dane mogą być wizualizowane również za pomocą innego oprogramowania umożliwiającego pobranie za pomocą protokołu http pliku XML z danymi i jego interpretację Składowe systemu wizualizacji: serwer, serwer bazy danych oraz klienci (wizualizacje oraz sterowniki) mogą działać w konfiguracji zarówno na jednym komputerze jak i każdy z tych elementów na osobnych komputerach połączonych w sieci Internet.

Dzięki zastosowaniu otwartych standardów działanie systemu może opierać się o różne platformy systemowo-programowe (GNU/Linux, FreeBSD, MS Windows i inne). Każdy element systemu może działać na innej platformie sprzętowo-programowej. Wszystkie prezentowane rozwiązania mogą być dobrane i zaproponowane indywidualnie do konkretnych warunków, potrzeb i wymagań. Można też skorzystać z rozwiązań już przyjętych i wdrożonych u innych użytkowników.
  INTER-MS Górny Śląsk Sp. z o.o.
40-010 Katowice
ul. Warszawska 63 a/1
e-mail: inter-ms@inter-ms.pl
tel.: +48 32 351 17 50
KRS: 0000152276
Sąd Rej.w Katowicach VIII Wydz.Gospodarczy Kap.zakł.: 51.000,00 zł
NIP: 634-10-06-225
REGON: 272318754                         English
Copyright © 2007 :: Inter-Ms :: Created by www.s-d.pl